ፍልስፍና በጥበብ

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ስኬታማለሆነኑሮተግባራዊየሆነየህይወትልምድያስፈልጋልበተለይምበርካታችግሮችንያሳለፈሰውችግሮችአስቀድመውሊፈጠሩሲሉአስቀድሞማየትይችላልበአለምላይአይሁዳውያንበርካታችግሮችንአሳልፈዋልከትምህርትናበማንበብእውቀትንከመሰብሰብውጪአንድሰውበህይወትውስጥተሳታፊናበመሆንየህይወትልምድንሊቀስምይችላልብዙጊዜሰዎችአንድንነገርከላይየሚያዩትንነገርእውነትአድርገውነውእሚቀበሉትሆኖምግንወደውስጥሲገባናከላይሲታይየተለያየመሆኑንአይረዱም

አለማወቅራሱሰዎችደስተኛሆነውእንዲኖሩየሚያስችልነገርሲሆንከተማሩሰዎችይልቅያልተማሩሰዎችደስተኛሆነውእሚገኙበትጊዜአለእውቀትብዙውንጊዜትስስርንስለሚፈጥርየሰዎችንደስታይቀንሳል

በማንኛውምማህበረሰብውስጥያሉልሂቃንየሚባለውየህብረተሰብክፍልየሚሆኑትሰዎችለመምራትየሚያስፈልገውንእውቀትንየሰበሰቡናተግባርላይየሚያውሉናቸውብዙሀኑህብረተሰብክፍልይህንንእውቀትሊያሰባስብሳይችልሲቀርጥቂቶችግንየሄንማድረግየቻሉግንበማህበረሱላይከፍያለቦታንይይዛሉ

የሰውልጅጥረትለራሱያለውንየእኔነትስሜት(Ego)ማርካትነውሰዎችትልቅስልጣንንብዙሀብትንበማግኘትወይምባለቤትበመሆንራሳቸውንትልቅበሚሉትቦታበማዋልለራሳቸውያላቸውንአመለካከትለማርካትናስሜታቸውንለማስደሰትይመጥራሉነገርግንእነኚህሁሉነገሮችበጊዜሲያልፉወይምባልተጠበቀሁኔታበነውሲጠፉሊያዩምይችላሉሰዎችብዙውንግዜበጣምሲቆለማመጡ(Flatter)ሲደረጉይቀበላሉይህምላላቸውቦታሌሎችሰዎችእንዲቀበሏቸውከመፈለጋቸውየተሳብዙውንግዜበስልጣንናበሀብትያሉሰዎችይህንንይፈልጉታልለዚህምምክንያቱየሌሎችሰዎችንተቀባይነትንለማግኘትካላቸውጉጉትናፍላጎትየተነሳነው

አንዳንዴሲታሰብማንኛውምነገርበሚያልፍበትናበሚረሳበትአለምለነገሮችያንያህልክብደትመስጠትአስፈላጊአይደለምያስብላልለምሳሌዛሬበጣምትልቅቦታንየምንሰጠውነገርነገከነገወዲያየሚረሳናብሎምየሚወገዝሁሉሊሆንይችላልዛሬእውነትነውትክክልነውየምንለውነገትንሽቆይቶደግሞውሸትነውሊባልይችላልብዙሰዎችግንዛሬእውነትነውትክክልነውለሚሉትነገርሊሞቱለትናለገድሉለትዝግጁዎችናቸውይሁንእንጂነገርፍፁምትክክልስለመሆኑበበቂየሚያውቁትነገርየለም፣ወይምዛሬትክክልነውቢባልምነገከነገወዲያጥፋትሆኖሊገኝይችላልበሰውልጅታሪክውስጥበተደጋጋሚየታየሀቅሲሆንስፒኖዛ  የተባለውታላቁየሆላንድፈላስፋበተደጋጋሚየሚጠቀስለትአባባልእንዳለው «እውነትየራሷምየሀሰትምማስረጃ  ነች» ብሏል

አንዳንድሰዎችበተቋምደረጃሊሆኑይችላሉበራሳቸውበችሎታቸውበስብእናቸውእናበአቅማቸውእንደአንድተቋምሊቆጠሩየሚችሉሰዎችአሉበአብዛኛውሰዎችቁሳዊነገርንበመፍጠርበኩልነውየህይወታችንንአብዛኛውንዘመንየምናሳልፈውማለትይቻላልየአብዛኛውሰዎችጥረትምበዚሁዘርፍሲሆን  ነገርግንቁሳዊነገርንከመፍጠርአልፈውለሰውልጅብርሀንንየቀደዱለሌላውብርሀንየሆኑሰዎችበመቶዎችከሚቆጠሩአመታትውስጥበጣትየሚቆጠሩየዛአይነትሰዎችናቸውየሚገኙትቢባልማጋነንአይሆንም

ማንኛውምበተፈጥሮሲሆንበሰዎችየተፈጠረነገርበሰዎችበቀላሉሊፈርስይችላልለምሳሌሀገርንብንወስድበሰዎችየተፈጠረነገርሲሆንተፈጥሮአህጉራትንሲፈጥርሰዎችደግሞአህጉሩንተከፋፍለውከዚህእስከዚህድረስያንተከዚህመልስየኔብለውነውሀገርየምንለውነገርየተፈጠረውስለዚህይሁንእንጂሀገርማለትደግሞየዛሀገርዜጎችየመኖርህልውናመሆኑደግሞእማይዘነጋእውነታነውበአለምላይሀገርየሌላቸውሰዎችምንያህልእንደሚሰቃዩሁላችንምየምናውቀውሲሆንያለሀገርየአንድሰውህልውናአይታሰብምይሁንእንጂሀገርንላፍርስብሎአንድሰውቢነሳደግሞሊያደርግየሚችለውጉዳትቀላልአይሆንምሀሳቡባይሳካምእንኳን

ፍልስፍናበሁለትዋናዋናአቅጣጫዎችሊታይይችላልበአንድበኩልተቋማትንመንግስትንሀይማኖትንከቤተሰብጀምሮያሉተቋማትንበመገንባትናበእነዛተቋማትአማካይነትየሰውልጅእዚህደረጃደርሷልነገርበግንእነዚህተቋማትባይኖሩኖሮየሰውልጅስልጣኔ፣የቴልክኖሎጂግስጋሴናእመርታእዚህደረጃላይመድረስአይችልምየነበረሲሆንበእርግጥአንዳንድሰዎችከፍተኛእውቀትናክህሎትያላቸውሰዎችበየትኛውምትውልድናሀገርውስጥይገኛሉነገርግንእውቀትንለማሰባሰብአዳዲስነገሮቸንለመፍጠርሰዎችበጋራየሚያደርጉትእንቅስቃሴየተሻለውጤትንይሰጣልአንዱአይነትአካሄድአለምንእንደዚህነችብሎመግለፅናበሌላበኩልደግሞአለምእንደዚህመምሰልአለባትወይንምእንደዚህመሆንአለባትየሚልነውለምሳሌ ፕሌቶ «የኔማስወታወሻበመጪዎቹትውልዶችውስጥየሚኖረኝየባለውለታነትሰሜትነው»ብሏል

(ዮሴፍቢ፤የኢትዮጵያናየአፍሪካፈላስፋዎች፣2001..) በፃፈው መፅሀፍ ላይ እንዲህ ብሏል ፡-
መፈላሰፍ፡ሁለንተናዊተሞክሮ ያምሆነይህእኔየምለውየአንድሕዝብፍልስፍናያንንፍልስፍናከሚያቀነቅኑትየከፍተኛትምህርትተቋምተመራማሪዎችጋርጥቂትወይምምንምዓይነትግንኙነትየለውምነው፡፡መፈላሰፍሁለንተናዊወይምዓለምአቀፋዊተሞክሮነው፡፡እያንዳንዱባህልየራሱየሆነአመለካከትአለው፡፡የፍልስፍናታሪክካጠናችሁየምትገነዘቡትነገርቢኖርየፍልስፍናንትርጉምበተመለከተምንምዓይነትስምምነትእንደሌለነው፡፡አንዳንዶቹፍልስፍናየእውቀትፍቅርነውይላሉ፡፡ሌሎችደግሞእውነትንመፈለግነውይላሉ፡፡የተቀሩትደግሞየመደነቅስሜትነውይላሉ፡፡በአጠቃላይፍልስፍናንበተመለከተየተደረሰበትስምምነትቢኖርበዙርያችንባለውዓለምውስጥበተለያዩክስተቶችአንፃርሥርዓትንለማስፈንመሞከሩነው፡፡እነዚህየተለያዩክስተቶችምንድናቸው? ነገሮች፣ድርጊቶች፣ክንዋኔዎች፣ልንረዳውየምንችለውዓለም፣ሥነምግባራዊዓለምእንዲሁምሜታፊዚካዊውዓለምናቸው፡፡

ፍልስፍናስለሰውየሚያወራእንደመሆኑየሰውንልጅስነልቦናንማወቅለፍልስፍናመሰረትነውቢባልማጋነንአይሆንምየፍልስፍናዋናአላማውምንድነውቢባልከላይእንደተጠቀሰውስርአትንማስፈንነውይህንንምስነምግባርንበማስረፅይሆናልሀሳዊፍልስፍና (Pseudo-Philosophy) በመባልየሚታወቅፍልስፍናምአለነገርግንይሄፍልስፍናሃሳዊበመሆኑብዙምአያዛልቅም።ዋናውየፍልስፍናአላማሰዎችንበሰለማዊናፍትሀዊበሆነህብረተሰብውስጥእንዲኖሩማስቻልነውለምሳሌታላላቅሀይማኖቶችንብንወስድዋናውአላማቸውየሰውልጅእርስበእርሱእንዳይበጣበጥፍትህእንዳይዛባበማድረግላይየተመሰረተነውይሄምፍትህባይኖርሰላምባይሰፍንሊደርስየሚችለውንጉዳትውድመትጦርነትንበመፍራትናከመምጣቱበፊትለማስቀረትነው

የፍልስፍናመሰረታዊጥያቄየሚባሉትውስጥአንዳንዶቹንብንጠቅስቁስአካልነውወይስመንፈስ(Idea)ነውእሚቀድመው? በዚህህዋውውስጥከሰውልጅሌላህይወትያለውህሊና(Conscious) ያለውፍጡርአለን? የህይወትትርጉምምንድነው ? ነፍስወይምመንፈስአለንካለስበምንመንገድነውያለው ? የሰውልጅለምንይሰቃያል? የመሳሰሉትመሰረታዊየፍልስፍናጥያቄዎችሲሆኑእስካሁንድረስምየሰውልጅባለውቴክኖሎጂናበደረሰበትሳይንስቁልጭያለመልስየተሰጠባቸውአይደሉምለምሳሌየአሜሪካውንየጠፈርምርምርተቋምናሳንብንወስድከአሜሪካግብርከፋዮችበሚሰበሰብገንዘብበርካታምርምሮችንበማድረግየሰውልጅስለጠፈርያለውንእውቀትአሳድጎታልቀድሞዝንባሌውናችሎታውያላቸውሰዎችቀደምትሳይንቶስቶችበመነሳትእንደእነጋሊሊዮኮፐርኒከስየመሳሰሉትበግላቸውምርምርን፣ጥረትናስራበርካታፈርቀዳጅስራዎችንአበርክተዋልነገርግንአሁንየሰውልጅከዛሬ5እና 4መቶአመታትየተሻለደረጃላይበመድረሱምክንያትእነኚህምርምሮችበተቋምደረጃእድገትማሳየትችሏልየሰውልጅስለእሚኖርበትጠፈርያለውንግንዛቤከፍበማድረግኑሮውንምበአንድእርምጃማራመድችሏል  

በፍልስፍናውስጥሁለትአይነትአስተሳሰቦችምንግዜምቢሆንትግልንሲያደርጉይኖራሉአንዱያለውንወቅታዊውንነባራዊሁኔታን (Status Quo) የሚደግፉእናእርሱእንዲቀጥልየሚፈልጉሲሆኑእነኚህምበአብዛኛውከዛስርአትውስጥተጠቃሚየሆኑናቸውእነኚህምየፖለቲካየሀይማኖትበተለያየየኢኮኖሚያዊአመራርላይያሉናቸውበእርግጥስርአቱምንአይነትስርአትነውየሚለውምራሱንየቻለጥያቄነውዲሞክራሲያዊ  በሆነአመራርውስጥቁንጮላይያሉሰዎችበምርጫሊቀያየሩናአዳዲስሰዎችየራሳቸውንአዳዲስአስተሳሰብይዘውሊመጡይችላሉበአንፃሩዲሞክራሲከሌለግንየተወሰኑትቁንጮነቱንይዘውአንለቅምሊሉናእንዲሁምየመሪነትህጋዊተቀባይነታቸውናብቃታቸውጥያቄውስጥስለሚገባበውጥረትየተሞላስርአትሊሆንይችላል

በሌላበኩልደግሞስርአቱእንዲቀየርናበመሰረታዊነትልዩነታቸውንየገለፁናቸውለዚህአይነተኛዋቢየሚሆኑትማርክስስፒኖዛኔቼየመሳሰሉትሲሆኑከእነሱውስጥምአንዳንዶቹየተሳካላቸውናቸውለምሳሌእንደሉተርቀዳማዊአይነቶቹሉተርጂኒየርምምንምእንኳንበዘመኑአስተሰሳቡስርነቀልቢሆንምውሎአድሮየተሳካላቸውምአሉለምሳሌሁለቱሉተሮችለዚህአይነተኛምሳሌዎችናቸው

ሌሎችየመንግስታትየሀይማኖትተቋማትንብንወስድደግሞተመሳሳይነውበተቃራኒውደግሞብንሄድእነኚህነገሮችባይኖሩኖሮእዚህደረጃላይመድረስባልተቻለምነበረ።

በፍልስፍናአለምውስጥበአንድበኩልሓሳዊፍልስፍና (Pseudo-Philosophy) ሲኖርይህምየእውነትመሰረትየሌለውእናሊሰራየማይችልፍልስፍናተብሎምሊጠራየማይችልነውበሌላበኩልደግሞሳብጀክቲቭየሆነየፍልስፍናአርዘርፍምአለይህዘርፍፍልስፍናሲሆንሊሰራየሚችልምነገርነውነገርግንየሚሰራውለተወሰኑቡድኖችልሂቃንወይንምከፍተኛየማሰብእናግንዛቤላላቸውሰዎችብቻይሆናልለዚህአይነተኛምሳሌየሚሆኑትአንራንድየተባለችውአሜሪካዊነትአይሁድፈላስፋየኒቼፍልስፍናእንዲሁምእንደሮበርትኪዮሳኪያሉበዘመናችንያሉፀሀፊዎችየጠቆሙት  ከዚህዘርፍየሚመደብነውለምሳሌአንራንድየሊበራሊዝምፍልስፍናመሰረትየሆኑበርካታሀሳቦችንየጠቆመችቢሆንምበዋናው «Mainstream» በሚሰኘውየፍልስፍናአስተምህሮዘውግውስጥግንአልተካተተም  የኒቼንም Super-Man ብንወስድሊሰራየሚችለውበዛደረጃላሉሰዎችብቻሲሆንለብዙሀኑማህበረሰብግንሊሳራሰራየማይችልነውበነገራችንካይላይይህንንፍልስፍናናዚዎችልክለብዙሀኑእንደተነገረአድርገውለፖለቲካአላማቸውተጠቅመውበታል፣ነገርግንበኒቼልእለሰብማለትማህበሰረብንወይንምአንድዘርንየሚወክልነገርአይደለምበነገራችንካይላይይህንንፍልስፍናናዚዎችልክለብዙሀኑእንደተነገረአድርገውለፖለቲካአላማቸውተጠቅመውበታልነገርግንበኒቼልእለሰብማለትማህበሰረብንወይንምአንድዘርንየሚወክልነገርአይደለምከዚያይልቅግንጥቂትላቅያለክህሎትወይምያላቸውንጥቂትልሂቃንንየሚወክልነው

እኔእኔንየሆንኩትባንተምክንያትነውየሚልታዋቂየደቡብአፍሪካውያንአባባልአለይህምየሰውመድሀኒቱሰውመነውከሚለውሀገርኛአባባልጋርተመሳሳይነውበብዙታላቅሀይማኖቶችምእምናገኘውወርቃማውህግማለትምበራስህላይእንዲሆንእማትፈልገውንበሌሎችላይአታድርግየሚነውአንራንድየራስወዳድነትፀጋዎችበሚልየሊበራሊዝምመሰረትየሆኑሀሳቦችንአንፀባርቃለች

ሁላችንምበመጀመሪያየምንኖረውለራሳችንሲሆንሌሎችንእንምንጠቅመውከዚያበኋላነው።አንድሰውማድረግየሚፈልገውንበራሱጊዜናሁኔታማድረግሲችልአላስፈላጊበሆነሁኔታሌሎችሰዎችንመጠበቅየለበትምጊዜእያለፈስለሚሄድማድረግየምንፈልገውንነገርበቅጡናበአግባቡናበጊዜውማድረግበጣምጠቃሚነውበተለይምለወደፊትህይወታችንጠቃሚየሆኑጉዳዮችላይይበልጥትኩረትንናጥረትንማድረግይጠበቅብናልሌላውንምእኮልንጠቅምየምንችለውመጀመሪያላይየራሳችንንህልውና(Survival)መጠበቅስንችልነው

 

አለምበአንድአፅናፈአለምአእምሮነውየምትመራውይህዪኒቨርስነገርግንውድድርንብንወስድመወዳደርማለትከአንዱውድቀትየአንዱስኬትነውየሚልፅንሰሀሳብየሚነሳነው 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s